Mikros Makros

Mikros – Makros
Ø ca. 40 cm  
Ton gebrannt + „Selenit – Ei“  
Preis 280 € kaufen